Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie

Rekrutacja

 

ZASADY REKRUTACJI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STO im. IRENY SENDLEROWEJ W CIECHANOWIE 

I        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szkoła jest przeznaczona dla dzieci, których stan rozwoju fizycznego i emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez dodatkowej opieki.
2. Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do szkoły są zobowiązani do wcześniejszego zapoznania się ze statutem, programem wychowawczym i regulaminem placówki.
3. Szkoła nie podlega rejonizacji.

II       ZASADY REKRUTACJI

1. Rejestracja zgłoszeń do klasy I odbywa się w sekretariacie Szkoły - pobierz podanie o przyjęcie dziecka do szkoły.
2. Rodzic(e) zgłaszający dziecko do procesu rekrutacji uiszcza(ją) na rachunek wskazany przez Szkołę jednorazową bezzwrotną opłatę w wysokości 500 (słownie: pięćset) zł na poczet kosztów rekrutacji. Jeżeli dziecko zostanie przyjęte do Szkoły, wniesiona opłata zaliczana jest na poczet wpisowego.
3. Zapisy do klasy I  są prowadzone dwuetapowo:
    a)     etap I -  dokonanie zapisu w sekretariacie Szkoły 
    b)     etap II - rekrutacja dziecka
4. Komisję Rekrutacyjną stanowią: Dyrektor Szkoły - przewodniczący, psycholog i pedagog szkolny oraz nauczyciele wskazani przez Dyrektora Szkoły.
5. Badanie rekrutacyjne dziecka obejmuje badanie psychologiczno-pedagogiczne w grupie rówieśniczej.
6. Rodzice dziecka mogą dostarczyć przed badaniem posiadane opinię z przedszkola oraz ewentualne wyniki wcześniej wykonanych badań psychologiczno-pedagogicznych, które stanowią materiał pomocniczy dla komisji rekrutacyjnej.

III      KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW

1. Ocenie podlegają:
 • posiadane wiadomości ogólne na poziomie wieku rozwojowego,
 • poziom rozwoju społecznego i emocjonalnego, w tym stopnia przestrzegania norm społecznych.
2. Do Szkoły są przyjmowane dzieci, które:
 • osiągnęły dobre i bardzo dobre wyniki badań,
 • nie rokują szczególnych trudności dydaktycznych i wychowawczych.
3. Zasada pierwszeństwa dotyczy dzieci posiadających rodzeństwo uczące się w Szkole oraz dzieci pracowników Szkoły. Nie ma ona jednak zastosowania do dzieci, co do których istnieją poważne przeciwskazania w przyjęciu do Szkoły, w szczególności jeżeli wyniki badania danego dziecka znacząco odbiegają od wyników dzieci przyjmowanych do Szkoły.

IV      REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS I-VI

1. Rekrutacja uzupełniająca do klas I – VI jest prowadzona przez cały rok i obejmuje skrócone badanie psychologiczno-pedagogiczne indywidualne lub rozmowę kwalifikacyjną z wychowawcą klasy.

 2. Rekrutacja uzupełniająca przewiduje ponadto:

 • ocenę możliwości adaptacyjnych dziecka do aktualnie funkcjonującego zespołu klasowego,
 • analizę dotychczasowych wyników w nauce na podstawie świadectw szkolnych.
3. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie klas IV –VI, którzy na ostatnie półrocze otrzymali co najmniej DOBRĄ ocenę zachowania.

4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii o uczniu w dotychczasowej placówce edukacyjnej.

V       FORMALNY PRZEBIEG PROCESU REKRUTACYJNEGO

1. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii Komisji Rekrutacyjnej.
2. Rekrutację uzupełniającą prowadzi Dyrektor Szkoły, zasięgając opinii psychologa i pedagoga szkolnego, jak również co najmniej wychowawcy klasy, do której przyjęty ma być nowy uczeń.
3. Od decyzji o nieprzyjęciu kandydata przysługuje odwołanie w terminie 3 dni roboczych do Zarządu SKT Nr 76 STO w Ciechanowie. Decyzja Zarządu w przedmiocie odwołania jest ostateczna.
4. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ucznia w przypadku zatajenia przez rodziców ważnych informacji dotyczących dziecka, o ile zatajenie takich informacji miało wpływ na wynik rekrutacji.

Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań kwalifikacyjnych są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji uczniów i są objęte tajemnicą. Jedynie rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o wynikach badań dziecka.

 

Szkoły STO w Ciechanowie
Wyspiańskiego 11 A
06-400 Ciechanów
Tel.: 23 672 28 69
E-mail: szkola.sto@interia.pl

projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij